Politikalarımız

BMC olarak tüm paydaşlarımızla olan ilişki ve sorumluluklarımızı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı, kalite, çevre ve bilgi güvenliği yaklaşımımızı, kısacası tüm süreçlerimizi tanımlıyor; bize yol gösteren politikalar oluşturuyor ve benimsiyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

BMC olarak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda stratejik hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız çalışmalarda çalışanlarımızı her zaman en önemli değerimiz olarak görüyoruz.

Bu doğrultuda BMC çalışanları ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla gerekli tedbirleri almayı en önemli prensip olarak benimsemekteyiz.

BMC olarak benimsediğimiz “Temiz, Sağlıklı ve Kaliteli Üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ediyoruz.

Bir adam üzerinde Önce İş Güvenliği yazan bir tabelayı işaret ediyor.

BMC İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının amacı;

 • Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak, İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı artırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönetmek,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamaktır.

BMC, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri takip eder, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uygun hareket eder ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini her zaman yerine getirir.
 • İş ortamında yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesi için, faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri almayı öncelik sayar.
 • Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini öncelikli olarak yapar.
 • Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürür.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturur, sonuçları izler, hedeflerden sapma durumunda gerekli önleyici faaliyetleri devreye sokar.

Çevre Politikası

BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve ülkemizin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak temel amacımızdır. Bu bağlamda, ürün yaşam döngüsü boyunca tüm faaliyetlerimizi, çevre yönetim sistemi yaklaşımı ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, bağlı olduğumuz tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek ana prensibimizdir.

Çimler üzerinde beyaz taşlardan yapılmış bir BMC yazısı.

Bu amaçla;

 • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile tasarım aşamasından ürünlerimizin kullanımı ve bertaraf aşamasına kadar olan her sürecin çevresel etki değerlendirmelerini yaparak, çevre dostu üretim gerçekleştirmeyi,
 • Kirliliği kaynağında önleyecek yöntemler geliştirilmesini, atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını,
 • Sektörün mevcut en iyi tekniklerini kullanarak, hammadde kullanımını azaltarak doğal kaynakları korumayı,
 • Katı atık ve atık su oluşumunu, koku ve gürültü kirliliğini, hava emisyonlarını minimize etmeyi,
 • Tedarikçilerimizden kaynaklanan çevresel etkileri kontrol altında tutabilmek için süreç ve malzeme gelişimine destek olarak, genel çevresel etki ve performansımızı geliştirmek amacı ile paydaşlarımızla birlikte çalışmayı,
 • Çevre yönetim sistemimizi ve uygulamalarımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Yeni projelerin planlanması ve hizmete alınması sırasında, çevresel uygunluğun sağlanmasını,
 • Çalışanlarımıza, taşeronlarımıza, bayi ve tedarikçilerimize gerekli bilgi ve eğitim desteğini vererek, çevresel sorumluluk bilincini arttırmayı,
 • ‘Sıfır Çevre Kazası’ hedefi ile faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil duruma karşı çevresel zararları en az düzeye indirebilecek tedbirlerin planlanıp uygulanacağını,
 • Çevre politikamızı tüm çalışanlarımıza aktararak, herkes tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlayacağımızı,

Beyan ve taahhüt ederiz.


Bilgi Güvenliği Politikamız

BMC olarak, markamızın rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, temel ve destekleyici bilişim hizmetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı, bu varlıklara ilişkin riskleri yönetmeyi ve bilgi güvenliği tehditlerine karşı önlem almayı hedefliyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikası gereğince BMC;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO/IEC 27001 standardı gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
 • Çalışanlarının, paydaşlarının ve iş ortaklarının bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı,
 • BMC’ye, müşterilerine, tedarikçi ve iş ortaklarına ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik risklerinin farkında olmayı ve yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği yönetimi için gerekli kaynakları tahsis etmeyi ve ilgili rol ve sorumlulukları atamayı,
 • Bilgi güvenliği alt yapısını sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkan vermeyen bir sistem haline getirmek için özveri ile çalışmayı taahhüt eder.

Kalite Politikamız

Kalite Politikası gereğince BMC;

 • Kalite Yönetim Sisteminin yasa ve mevzuatlarla uyumlu, tüm çalışanlarının, tedarikçilerinin, servis ve bayilerinin katılımıyla etkin bir şekilde uygulamayı ve, sürekli iyileştirmeyi,
 • İlgili tarafların beklentilerine odaklanarak, risk ve fırsatları doğru yönetmeyi,
 • Stratejik hedefleri doğrultusunda tasarlayarak geliştirdiği ürün ve hizmetlerinde “sürdürülebilir kalite” anlayışıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
 • Elde ettiği katma değeri tüm paydaşlarla adil bir şekilde paylaşmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

Sertifikalarımız